دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15324 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15341 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15358 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15375 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15408 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15427 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15872 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول