دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15022 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15031 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15040 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15654 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15656 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15659 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول