دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران پردیس البرز کرج و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14945 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14968 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15294 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15535 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15539 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15545 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15546 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15728 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15832 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15837 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15838 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15865 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول