دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه علامه طباطبایی - تهران و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14895 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14927 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15227 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15237 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15251 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15273 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15284 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15464 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15479 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15494 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15507 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15649 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15683 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15689 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15709 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15710 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15722 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15723 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15729 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول