دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15212 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15213 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15216 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15217 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15219 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران کار آفرینی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15607 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15676 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15677 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15678 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15775 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بانکداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور