دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14987 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15030 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15039 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15842 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15846 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15847 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15848 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15850 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول