دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15457 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15458 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
15459 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15460 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15461 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15462 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15463 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15464 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15465 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15466 روزانه دانشگاه قم قم تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15467 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15468 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15469 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15470 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15471 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15472 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15473 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15476 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15477 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15478 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15479 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15481 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15483 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15484 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15485 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15486 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15487 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15488 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15490 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15491 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15492 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15494 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15495 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15496 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15497 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
15498 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15499 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15500 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15501 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15502 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15504 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15505 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15506 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15507 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15508 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15509 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15510 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15511 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15512 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15513 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15514 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15515 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15516 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15520 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15521 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15522 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15523 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15524 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15525 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15528 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15529 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15532 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15607 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15608 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15534 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15535 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15536 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15537 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15538 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15539 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15540 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15541 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15542 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15543 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15544 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15545 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15546 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15547 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15550 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15552 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15554 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15555 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15556 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15557 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15558 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15559 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15566 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15567 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15568 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15573 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15592 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15593 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15598 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15599 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15600 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15601 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15603 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15604 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15605 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین