دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15609 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15610 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
15611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15612 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15613 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
15614 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15615 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15616 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15618 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
15619 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15620 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15622 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15623 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15624 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15625 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15626 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15627 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه دوم فقط زن
15628 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15629 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15630 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15631 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15632 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15633 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
15634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15637 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15653 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15654 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15655 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15656 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15657 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15658 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15659 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15660 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15638 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
15639 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15640 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15641 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15642 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15643 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15676 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15677 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15678 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15662 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15663 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15664 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15665 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15644 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15645 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15646 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15647 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15648 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15649 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15650 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15651 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15652 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15672 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15673 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول