دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - مدیریت مالی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15698 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15699 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
15700 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
15701 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15702 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15703 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15704 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15705 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15706 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15707 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15708 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15709 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15710 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15711 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15712 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
15713 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
15715 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15717 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15718 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15719 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15720 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15721 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15722 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15723 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15725 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15774 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15775 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بانکداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15726 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15727 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15728 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15729 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15731 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15738 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15739 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15740 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15761 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15762 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15763 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15764 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15765 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15767 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15773 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مالی گرایش بیمه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.