دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 7 - کارآفرینی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15776 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15777 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15778 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15779 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15780 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15782 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15783 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15787 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15788 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15789 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15790 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15791 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15792 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15794 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15795 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15796 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15797 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15798 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15799 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15800 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15801 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15802 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15803 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15804 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15805 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15806 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15807 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15809 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15810 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15812 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15814 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15815 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15816 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15817 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15819 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15842 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15846 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15847 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15848 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15849 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15850 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15821 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15822 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15823 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15824 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15825 مجازي دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15826 مجازي دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15827 مجازي دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15828 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15829 مجازي دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15830 مجازي دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15831 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15832 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15833 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15834 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15835 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15836 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15837 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15838 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15839 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15840 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول