دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15883 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15884 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15885 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15886 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15887 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15888 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15889 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15890 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15891 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15892 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15893 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15894 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15895 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15896 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15897 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15898 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
15899 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
15900 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15901 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15902 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15903 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15905 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15906 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15907 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15909 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15910 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15911 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15912 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15913 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15914 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15915 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15916 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15917 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15918 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15919 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15920 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15921 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15922 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15926 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15927 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15928 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15930 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15931 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15932 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
15933 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15934 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15935 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15936 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15937 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15939 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15940 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15941 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15942 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15943 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15944 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15952 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15953 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15954 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15955 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15956 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15957 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15963 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15964 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15945 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15946 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15947 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15948 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15949 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15950 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15951 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15967 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15968 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15969 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
15970 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15971 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15972 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15973 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15974 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15975 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15976 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15977 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول