دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15883 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15884 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15885 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15886 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15887 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15888 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15889 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15890 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15891 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15892 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15893 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15894 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15895 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15896 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15897 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15898 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
15899 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
15900 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15901 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15902 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15903 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15905 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15906 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15907 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15909 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15910 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15911 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15912 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15913 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15914 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15915 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15916 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15917 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15918 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15919 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول