دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15920 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15921 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15922 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15926 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15927 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15928 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15930 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15931 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15932 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
15933 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15934 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15935 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15936 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15937 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15939 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15940 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15941 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15942 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15943 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15944 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول