دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15967 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15968 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15969 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
15970 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15971 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15972 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15973 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15974 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15975 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15976 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15977 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول