دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه شهید چمران - اهواز و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15887 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15905 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15916 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول