دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اردکان و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15883 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15891 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15896 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15913 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15920 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15927 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15930 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15941 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول