دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه کردستان - سنندج و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15889 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15909 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15947 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15951 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه