دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه شهید بهشتی - تهران و در رشته محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1146 - محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15988 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15992 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15995 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1146 - محیط زیست (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16000 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه