دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16007 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16010 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16012 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16015 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16016 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16017 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16018 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16019 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16025 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16027 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16030 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16031 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16032 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16033 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16039 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16042 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16043 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16044 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16049 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16052 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16058 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16059 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16063 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16064 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16065 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16067 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16069 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16070 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16072 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16073 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16076 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16082 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16084 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16085 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16097 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16104 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16111 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16121 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16170 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16171 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16172 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16183 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16184 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16185 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16195 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16130 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16131 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16132 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16133 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16136 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16137 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16138 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16139 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16140 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16143 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16345 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16346 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16347 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16348 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16349 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16350 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16282 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16283 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16290 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16291 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16298 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16299 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16306 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16313 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16314 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16147 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16148 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16149 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16151 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16152 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16153 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16156 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16159 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16162 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16163 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16166 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16167 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16168 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16321 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16322 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16351 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16353 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16356 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16357 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16359 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران