دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16011 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16026 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16078 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16091 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16129 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16135 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16352 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16355 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16360 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور