دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16022 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16075 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16088 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16174 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16175 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16176 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16189 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16212 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16258 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16259 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16260 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16285 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16286 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16293 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16294 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16301 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16302 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16308 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16309 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16316 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16317 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
16332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول