دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16076 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16077 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16078 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16080 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16081 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16082 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16084 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16085 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16086 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16087 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16088 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16089 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16090 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16091 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16093 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16097 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16098 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16099 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16100 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16101 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16102 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16103 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16104 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16106 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16107 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16108 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16109 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16110 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16111 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16112 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16113 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16114 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16117 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16118 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16119 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16121 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16122 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16123 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16125 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16127 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16355 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16356 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16357 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16358 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول