دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16169 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16170 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16171 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16172 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16173 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16174 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16175 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16176 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16178 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16179 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16180 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16181 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16182 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16183 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16184 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16185 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16186 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16189 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16193 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16194 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16195 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16198 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16202 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16203 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16205 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16212 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16257 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16258 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16259 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16260 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16261 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16262 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16263 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16264 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول