دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول