دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی پیام نور و در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15872 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15873 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15874 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15875 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15876 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15877 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15878 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15879 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15880 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15881 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15882 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15883 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15884 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15885 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15886 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15887 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15888 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15889 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15890 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15891 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15892 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15893 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15894 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15895 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15896 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15897 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15898 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15899 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15900 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15901 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15902 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15903 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15904 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15905 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15906 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15907 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15908 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15909 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15910 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15911 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15912 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15913 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15914 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15915 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15916 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15917 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15918 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15919 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15920 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15921 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15922 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15923 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15924 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15925 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15926 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15927 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور