دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16321 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16322 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16323 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
16327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
16336 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16337 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16344 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول