دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16010 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16025 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16351 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16356 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16359 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران