دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16178 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16203 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16262 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16296 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16304 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16311 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور