دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه سمنان و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16028 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16040 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16050 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16068 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16080 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16093 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16102 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16109 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16114 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16119 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16123 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول