دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16202 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16261 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16295 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16303 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16310 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16318 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور