دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16169 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16182 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16194 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16281 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16289 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16297 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16305 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16312 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور