دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16007 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16008 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16009 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16010 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16011 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16012 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16014 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16015 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16016 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16017 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16018 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16019 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16020 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16021 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16022 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16023 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16024 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16025 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16026 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16027 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16028 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16029 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16030 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16031 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16032 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16033 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16037 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16038 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16039 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16040 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16041 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16042 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16043 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16044 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16045 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16046 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16047 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16048 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16049 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16050 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16051 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16052 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16054 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16057 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16058 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16059 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16060 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16061 روزانه دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16063 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16064 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16065 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16066 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16067 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16068 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16069 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16070 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16071 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16072 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16073 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16074 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16075 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16076 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16077 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16078 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16080 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16081 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16082 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16084 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16085 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16086 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16087 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16088 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16089 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16090 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16091 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16093 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16097 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16098 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16099 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16100 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16101 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16102 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16103 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16104 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16106 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16107 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16108 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16109 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16110 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16111 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16112 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16113 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16114 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16117 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16118 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16119 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16121 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16122 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16123 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16125 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16127 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16169 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16170 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16171 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16172 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16173 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16174 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16175 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16176 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16178 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16179 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16180 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16181 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16182 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16183 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16184 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16185 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16186 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16189 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16193 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16194 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16195 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16198 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16202 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16203 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16205 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16212 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16257 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16258 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16259 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16260 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16261 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16262 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16263 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16264 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16129 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16130 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16131 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16132 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16133 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16134 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16135 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16136 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16137 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16138 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16139 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16140 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16141 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16142 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16143 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16345 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16346 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16347 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16348 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16349 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16350 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16268 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16276 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16281 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16282 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16283 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16284 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16285 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16286 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16289 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16290 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16291 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16292 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16293 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16294 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16295 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16296 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16297 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16298 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16299 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16300 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16301 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16302 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16303 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16304 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16305 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16306 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16307 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16308 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16309 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16310 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16311 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16312 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16313 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16314 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16315 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16316 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16317 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16318 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16144 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16145 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16146 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16147 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16148 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16149 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16150 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16151 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16152 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16153 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16154 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16155 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16156 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16157 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16158 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16159 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16160 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16161 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16162 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16163 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16164 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16165 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16166 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16167 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16168 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16321 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16322 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16323 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
16327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
16336 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16337 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16344 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول