برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدرسی معارف اسلامی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1152 - مدرسی معارف اسلامی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16368 روزانه دانشگاه تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16369 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16370 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16371 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16373 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16374 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16375 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16376 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16377 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16378 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدرسی مبانی نظری اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1152 - مدرسی معارف اسلامی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16379 روزانه دانشگاه تهران تهران مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16380 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16381 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16382 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول دانشکده معارف و اندیشه اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
16383 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16384 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16385 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدرسی اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1152 - مدرسی معارف اسلامی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16386 روزانه دانشگاه تهران تهران مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16387 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16389 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1152 - مدرسی معارف اسلامی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16391 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16392 روزانه دانشگاه تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16393 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16395 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16396 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16397 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1152 - مدرسی معارف اسلامی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16398 روزانه دانشگاه تهران تهران مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16399 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16400 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16401 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16402 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16403 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16404 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدرسی معارف قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول