دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته  مدرسی معارف اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مبانی نظری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15968 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15969 روزانه دانشگاه تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15970 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15971 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15972 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15973 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15974 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15975 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15976 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15977 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15978 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - اخلاق اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15979 روزانه دانشگاه تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15980 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15981 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15982 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15983 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تاریخ و تمدن اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15984 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15985 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15986 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15987 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15988 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15989 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15990 روزانه دانشگاه تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15991 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15992 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15993 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15994 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15995 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - آشنایی با منابع اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15996 روزانه دانشگاه تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15998 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15999 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16001 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16002 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16003 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16004 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16005 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه