دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدیریت اطلاعاتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1153 - مدیریت اطلاعاتی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16405 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16406 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16407 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مطالعات امنیتی ایران آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16408 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16409 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16410 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16411 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26422 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران ضد تروریسم آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26423 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت نرم آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد