دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش آب و هواشناسی کاربردی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10383 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10384 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10385 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
10386 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10387 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10388 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10389 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10390 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
10391 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10392 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10393 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10406 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10407 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10408 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10409 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
10410 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10411 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10412 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10413 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10418 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10419 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10439 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
10440 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور