دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16433 روزانه دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16440 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16448 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16450 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16455 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16469 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16470 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16488 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16491 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16500 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16517 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16518 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16519 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16524 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16536 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16538 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16545 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16543 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16544 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16550 روزانه دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16553 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16559 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16568 روزانه دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16569 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16574 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16579 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16581 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16587 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16588 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16602 روزانه دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16604 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16613 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16617 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16621 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 8
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16626 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16627 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16628 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16635 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16639 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول