دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16445 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16446 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16447 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16448 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16449 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16450 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16452 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16453 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16484 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16485 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16486 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16487 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16488 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16490 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16491 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16493 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16494 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16495 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16496 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16497 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16531 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16532 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16533 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16534 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16535 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16536 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16537 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16538 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16539 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16540 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16541 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16559 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16560 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16578 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16579 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16580 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16581 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16582 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16583 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16608 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16612 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 8
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16632 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16633 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16634 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16635 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16636 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16637 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16653 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16654 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16655 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16656 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16657 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 10
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16667 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16668 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول