دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16464 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16465 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16466 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16467 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16468 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16469 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16470 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16471 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16472 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16473 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16474 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16476 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16477 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16478 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16481 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16482 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16483 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16484 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16485 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16486 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16487 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16488 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16490 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16491 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16493 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16494 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16495 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16496 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16497 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16498 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16499 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16500 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16501 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه