دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 8
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16622 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16623 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16624 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16626 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16627 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16628 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16629 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16630 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16631 روزانه دانشگاه یزد یزد زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16632 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16633 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16634 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16635 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16636 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16637 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16638 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16639 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول