دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16676 روزانه دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16681 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16686 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16689 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16694 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16699 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16702 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16705 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16711 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16714 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16717 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16719 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16720 روزانه دانشگاه تهران تهران هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول