دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16701 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16702 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16703 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16704 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16705 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16706 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16707 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16709 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16710 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16711 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16712 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16713 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16714 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16715 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16716 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16717 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16718 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16725 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16726 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول