دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - ژئوفیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16675 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16676 روزانه دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16677 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16678 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16679 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16680 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16681 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16682 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16683 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16684 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16685 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16686 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16687 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16688 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16689 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16690 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16691 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16692 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16693 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16694 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16696 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16697 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16698 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16699 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16700 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16701 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16702 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16703 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16704 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16705 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16706 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16707 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16709 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16710 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16711 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16712 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16713 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئومغناطیس آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16714 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16715 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16716 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16717 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16718 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16719 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زلزله شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول