دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16732 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
16739 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16740 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16742 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16743 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
16754 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16760 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16762 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16764 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16780 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16781 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
16782 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
16787 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16791 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16792 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16798 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16801 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16802 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16804 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16815 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16829 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16819 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16820 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16846 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
16854 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16856 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16857 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
16868 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16873 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16874 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری نو
16876 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16878 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16880 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16883 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16899 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16902 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16909 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16910 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16916 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16923 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16928 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16934 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16937 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16939 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16942 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16945 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16955 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16957 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16970 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16973 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16977 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16978 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16979 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16983 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16984 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16987 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17029 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17037 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17038 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17039 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17051 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17056 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17057 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17059 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17060 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17075 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17085 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17088 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17089 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17091 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17100 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17104 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17105 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17106 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17126 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17136 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17137 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17140 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17149 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17154 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17155 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17157 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17159 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17177 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17181 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17194 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17209 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17210 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17249 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17257 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17259 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17263 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17264 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17279 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17282 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17287 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17291 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17297 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17301 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17302 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17303 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17323 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17329 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17332 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه