دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16731 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16758 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16767 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16786 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16800 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16806 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16827 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16845 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16872 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16881 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
16886 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16897 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16919 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16943 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16947 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16954 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16968 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17055 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17063 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17087 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17093 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17125 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17153 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17162 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17176 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17196 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17258 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17296 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17307 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17309 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17317 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17322 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17324 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17333 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه