دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16821 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16888 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16912 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16964 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16980 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17024 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17065 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17107 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17211 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17260 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17311 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17325 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول