دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان ایلام و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16733 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16788 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16847 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16924 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17030 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17076 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17127 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17178 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول