دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16772 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16809 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16835 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16836 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16837 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16823 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16882 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16890 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16907 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16944 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16949 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16960 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16982 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17067 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17095 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17108 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17158 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17193 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17213 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17275 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17280 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17286 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17290 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17313 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17327 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول