دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اردبیل و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16773 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16810 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16891 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16950 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17168 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17200 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول