دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16779 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16814 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16824 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16896 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16953 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17072 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17099 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17122 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17173 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17203 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17214 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه